سلام
اول روتش کن بعد با mt-droid
nv ram رایت کن بعد با هوا ترمییم کن